Logo Zakładu Inżynierii Biomedycznej
Strona główna > Deklaracja

Deklaracja


Deklaracja dostępności strony Zakładu inżynierii Biomedycznej

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu inżynierii Biomedycznej.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
  • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych
  • Niektóre wzory dokumentów mogę nie być dostępne cyfrowo
Wygląd
  • Serwis jest oparty na CSS (CMSimple.dk, DotcomWebdesign.com)
  • Układ wizualny serwisu wykorzystuje tabele
  • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych
  • Obrazy posiadają tekst alternatywny
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Dane kontaktowe. Wnioski i skargi
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony
e-mail: webzib@mchtr.pw.edu.pl
telefon: 22 2348176

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do

Biuro Spraw Studenckich. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii,
ul. Rektorska 4,
00-614 Warszawa.
e-mail: niepelnosparwni.bss@pw.edu.pl
telefon: 22234 1315

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Raport o stanie dostosowania obiektów Politechniki Warszawskiej dla osób niepełnosprawnych 2013 r. (pdf, 1,27 MB)

Zakład Inżynierii Biomedycznej