Strona główna > Dydaktyka > Praktyki przeddyplomowe > Zasady i organizacja

Zasady i organizacja

ZASADY I ORGANIZACJA OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK PRZEDDYPLOMOWYCH

w roku akademickim 2018/2019

dla studentów III roku wydziału Mechatroniki

kierunku "Inżynieria Biomedyczna" (studia międzywydziałowe) - gr. 30
i
specjalności "Urządzenia Elektromedyczne" kierunku "Mechatronika" - gr.36Akty prawne
Cel praktyk
Struktura organizacyjna - Osoby odpowiedzialne za organizacje i nadzór nad przebiegiem praktyk
Charakter zawodowych praktyk przeddyplomowych
Termin odbywania praktyk
Miejsce realizacji praktyk
Sprawy finansowe
Przebieg praktyki i obieg  dokumentów
Harmonogram obiegu dokumentów
Wzory dokumentów
Zaliczenie praktyk

AKTY PRAWNE
 1. Zarządzenie Rektora nr 24/2017 z dnia 27/04/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
CEL PRAKTYK
 • Zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów,
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • Rozpoznanie potrzeb i wymagań pracodawców dotyczących nowych pracowników,
 • Poznanie systemu organizacji przedsiębiorstwa oraz uwarunkowań i reguł obowiązujących w środowisku pracy,
 • Kształtowanie właściwego stosunku do pracy: dbanie o jakość pracy, terminowość wykonywania zadań, prawidłowa współpraca z innymi osobami i komórkami w przedsiębiorstwie, rozwój własnej inicjatywy w środowisku pracy, nabycie umiejętności pracy w zespole.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA - OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYK
 • Obowiązkowe praktyki studenckie na wydziale Mechatroniki są realizowane w ramach następującej struktury administracyjnej,
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dr inż. Jakub Wierciak - organizacja i rozliczanie kosztów praktyk w skali Wydziału,
 • Specjalista ds. Praktyk - mgr Katarzyna Drohobycka (p. 122; tel. w. 8456; tel. m. 849-07-11) - obsługa administracyjna praktyk,
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Ksawery Szykiedans - nadzór na przebiegiem praktyk na Wydziale Mechatroniki, akceptacja porozumień o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich,
 • Opiekun praktyk dla gr.30 dr inż. Jakub Żmigrodzki - organizacja i nadzór nad przebiegiem praktyk dla studentów kierunku: "Inżynieria Biomedyczna" (studia międzywydziałowe),
 • Opiekun praktyk dla gr.36 dr inż. Piotr Tulik - organizacja i nadzór nad przebiegiem praktyk dla studentów specjalności: "Urządzenia Elektromedyczne" kierunku "Mechatronika".
CHARAKTER PRAKTYK PRZEDDYPLOMOWYCH
Praktyki są:
 • Obowiązkowe dla studentów:
  • IV roku jednolitych studiów magisterskich,
  • III roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich).
 • Bezpłatne Studentowi odbywającemu praktykę nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Student może pobierać wynagrodzenie od Podmiotu Zewnętrznego na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.
 • Związane z charakterem studiów (studia techniczne) i obranego kierunku oraz specjalizacji ("Inżynieria Biomedyczna" i "Urządzenia Elektromedyczne").
TERMIN ODBYWANIA PRAKTYK
 • Praktyki powinny odbyć się w lipcu lub w sierpniu (w pozostałych terminach wymagana jest zgoda Prodziekana ds. Studiów – w celu uzyskania zgody należy złożyć w Dziekanacie podanie zgodne ze wzorcem zamieszczonym w sekcji Wzory dokumentów),
 • Minimalny wymiar czasowy praktyk studenckich wynosi 160 godzin.
MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK

Praktyki mogą być realizowane w ramach:

 1. Porozumienia zawartego pomiędzy kierownikiem jednostki organizacyjnej PW a podmiotem zewnętrznym bądź inną jednostką organizacyjną PW.
 2. Umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 3. Działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta.

We wszystkich powyższych przypadkach praktyki powinny zostać odbyte na stanowiskach pracy lub przy realizacji zadań zgodnych z profilem studiów.

Praktyki mogą być realizowane:

 1. w kraju:
  1. w Podmiocie zewnętrznym tj. firmie, organizacji, jednostce badawczej itp.,
  2. w Uczelni macierzystej (Politechnika Warszawska) - tylko w uzasadnionych przypadkach,
 2. poza granicami kraju.

Wymogi formalne związane z zaliczaniem praktyk w realizowanych w poszczególnych formach i miejscach zostały opisane w sekcji ZALICZENIE PRAKTYK.


SPRAWY FINANSOWE
 • Student odbywający praktykę poza miejscem stałego zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych kosztów.
Uwaga: Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż ustalona zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyki.
 • Student otrzymujący stypendium socjalne i odbywający praktykę w czasie wakacji poza miejscem zamieszkania może starać się o stypendium mieszkaniowe,
 • Studentowi, który odbył praktykę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub działalności gospodarczej nie przysługuje dofinansowanie poniesionych kosztów,
 • Student odbywający praktykę ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres praktyk. Ubezpieczenia tego student dokonuje indywidualnie - wystarczające jest przystąpienie do zbiorowego ubezpieczenia studentów zawieranego na Politechnice Warszawskiej na ul.Noakowskiego 20.
Szczegółowe zasady dofinansowania praktyk oraz wzór wniosku zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki (dostępny na www.mchtr.pw.edu.pl).

PRZEBIEG PRAKTYKI I OBIEG DOKUMENTÓW
 1. Wybór (przez studenta) miejsca odbywania praktyki oraz ustalenie jej programu i terminu,
 2. Akceptacja terminu, programu oraz miejsca odbywania praktyki przez Opiekuna Praktyki - program i termin praktyk powinien być zaakceptowany (podpisany) przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 3. Wykupienie (przez studenta) ubezpieczania NNW na czas trwania praktyk, jeśli student nie jest ubezpieczony,
 4. Wypełnienie przez studenta formularzy:
  1. Porozumienia,
  2. Załącznika osobowego,
  3. Załącznika z programem praktyk,
  4. Skierowania.
 5. Dostarczenie wypełnionych formularzy w formie elektronicznej (osobiście lub pocztą elektroniczną) do Opiekuna praktyk w celu sprawdzenia ich poprawności i wydruku,
 6. Dostarczenie wydrukowanych formularzy i odbitki kserograficznej dowodu ubezpieczenia do Dziekanatu (do Specjalisty ds. Praktyk),
 7. Akceptacja porozumienia przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich i podpisanie przez Prodziekana ds. Studenckich,
 8. Odbiór formularzy z Dziekanatu i przekazanie ich przez studenta do przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 9. Podpisanie i opieczętowanie (Podmiot Zewnętrzny powinien przystawić pieczątkę nagłówkową) porozumienia przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 10. Złożenie podpisanego przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego porozumienia (jeden egzemplarz) w Dziekanacie i odbiór skierowania na praktykę,
 11. Odbycie praktyki,
 12. Dostarczenie przez studenta wymaganych do zaliczenia praktyki dokumentów do Opiekuna praktyk.
HARMONOGRAM OBIEGU DOKUMENTÓW
Porozumienie o organizacji praktyk należy podpisać przynajmniej na 1 miesiąc przed terminem jej odbywania (z uwzględnieniem terminu końcowego podanego poniżej). Jednocześnie obowiązuje następujący terminarz obiegu dokumentów (poniżej). Podane terminy są nieprzekraczalnymi i żadne sprawy związane z obiegiem dokumentów (z wyjątkiem przypadków losowych) nie będą załatwiane poza nimi.

Zadanie
Termin końcowy
Miejsce składania dokumentów
Akceptacja dokumentów przez Pełnomocnika i Prodziekana Wydziału
25 czerwca
Dziekanat
Zwrot dokumentów podpisanych przez Podmiot Zewnętrzny
2 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki
Zaświadczenie o odbyciu praktyki w przypadku ubiegania się o stypendium mieszkaniowe (razem z wnioskiem o świadczenia finansowe)
5 dni po zakończeniu praktyki
Dziekanat
Wykaz studentów zaliczających praktyki w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną i pracę za granicą
31 pażdziernika
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

 WZORY DOKUMENTÓW
 1. Program praktyk (PDFDOC),
 2. Porozumienie (PDF, DOC),
 3. Załącznik osobowy (PDF, DOC),
 4. Załącznik z programem praktyk (PDF, DOC),
 5. Skierowanie (PDF, DOC),
 6. Sprawozdanie z praktyk (PDF, DOC),
 7. Podanie o akceptację niestandardowego terminu praktyk  (PDF, DOC).
UWAGA: Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione komputerowo.
ZALICZENIE PRAKTYK

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie:

 • w przypadku realizacji praktyk w ramach porozumienia (dokumenty należy dostarczyć do opiekuna praktyk):
  • zaświadczenia z Podmiotu Zewnętrznego o odbyciu praktyki,
  • sprawozdania z praktyki,
 • w przypadku realizacji praktyk w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (dokumenty należy dostarczyć zarówno do opiekuna praktyk jak i do Dziekanatu):
  • zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • zaświadczenia o zakresie świadczonej pracy,
 • w przypadku realizacji praktyk w ramach działalności gospodarczej (dokumenty należy dostarczyć zarówno do opiekuna praktyk jak i do Dziekanatu):
  • aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • oświadczenia o zakresie wykonywanej pracy,
 • w przypadku odbywania praktyki za granicą (dokumenty należy dostarczyć zarówno do opiekuna praktyk jak i do Dziekanatu):
  • przedstawionego i zaakceptowanego przez pełnomocnika ds. praktyk programu praktyki;
  • zaświadczenia o odbyciu praktyki,
  • sprawozdania z przebiegu praktyki.

UWAGA: W przypadku nieodbycia (niezaliczenia) praktyk student musi ustalić indywidualny tryb dalszego postępowania z Prodziekanem ds. Studiów.

Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2019

Zakład Inżynierii Biomedycznej