Strona główna > Dydaktyka > Praktyki przeddyplomowe > Zasady i organizacja

Zasady i organizacja

ZASADY I ORGANIZACJA OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK PRZEDDYPLOMOWYCH

w roku akademickim 2016/2017

dla studentów III roku wydziału Mechatroniki

kierunku "Inżynieria Biomedyczna" (studia międzywydziałowe) - gr. 30
i
specjalności "Urządzenia Elektromedyczne" kierunku "Mechatronika" - gr.36Akty prawne
Cel praktyk
Struktura organizacyjna - Osoby odpowiedzialne za organizacje i nadzór nad przebiegiem praktyk
Charakter zawodowych praktyk przeddyplomowych
Termin odbywania praktyk
Miejsce realizacji praktyk
Sprawy finansowe
Obieg dokumentów
Harmonogram obiegu dokumentów
Wzory dokumentów
Zaliczenie praktyk

AKTY PRAWNE
 1. Zarządzenie Rektora nr 24/2017 z dnia 27/04/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
CEL PRAKTYK
 • Zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów,
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • Rozpoznanie potrzeb i wymagań pracodawców dotyczących nowych pracowników,
 • Poznanie systemu organizacji przedsiębiorstwa oraz uwarunkowań i reguł obowiązujących w środowisku pracy,
 • Kształtowanie właściwego stosunku do pracy: dbanie o jakość pracy, terminowość wykonywania zadań, prawidłowa współpraca z innymi osobami i komórkami w przedsiębiorstwie, rozwój własnej inicjatywy w środowisku pracy, nabycie umiejętności pracy w zespole.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA - OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I NADZӓR NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYK
 • Obowiązkowe praktyki studenckie na wydziale Mechatroniki są realizowane w ramach następującej struktury administracyjnej,
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dr inż. Jakub Wierciak - organizacja i rozliczanie kosztółw praktyk w skali Wydziału,
 • Specjalista ds. Praktyk - mgr Katarzyna Drohobycka (p. 122; tel. w. 8456; tel. m. 849-07-11) - obsługa administracyjna praktyk,
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Ksawery Szykiedans - nadzór na przebiegiem praktyk na Wydziale Mechatroniki, akceptacja porozumień o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich,
 • Opiekun praktyk dla gr.30 dr inż. Jakub Żmigrodzki - organizacja i nadzór nad przebiegiem praktyk dla studentów kierunku: "Inżynieria Biomedyczna" (studia międzywydziałowe),
 • Opiekun praktyk dla gr.36 dr inż. Piotr Tulik - organizacja i nadzór nad przebiegiem praktyk dla studentów specjalności: "Urządzenia Elektromedyczne" kierunku "Mechatronika".
CHARAKTER PRAKTYK PRZEDDYPLOMOWYCH
Praktyki są:
 • Obowiązkowe dla studentów:
  • IV roku jednolitych studiów magisterskich,
  • III roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich).
 • Bezpłatne Studentowi odbywającemu praktykę nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Student może pobierać wynagrodzenie od Podmiotu Zewnętrznego na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.
 • Związane z charakterem studiów (studia techniczne) i obranego kierunku oraz specjalizacji ("Inżynieria Biomedyczna" i "Urządzenia Elektromedyczne").
TERMIN ODBYWANIA PRAKTYK
 • Praktyki powinny odbyć się w lipcu lub w sierpniu (w pozostałych terminach wymagana jest zgoda Prodziekana ds. Studiów),
 • Minimalny wymiar czasowy praktyk studenckich wynosi 160 godzin.
MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK

Praktyki mogą być realizowane w ramach:

 1. Porozumienia zawartego pomiędzy kierownikiem jednostki organizacyjnej PW a podmiotem zewnętrznym bądź inną jednostką organizacyjną PW.
 2. Umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 3. Działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta.

We wszystkich powyższych przypadkach praktyki powinny zostać odbyte na stanowiskach pracy lub przy realizacji zadań zgodnych z profilem studiów.

Praktyki mogą być realizowane:

 1. w kraju:
  1. w Podmiocie zewnętrznym tj. firmie, organizacji, jednostce badawczej itp.,
  2. w Uczelni macierzystej (Politechnika Warszawska) - tylko w uzasadnionych przypadkach,
 2. poza granicami kraju.

Wymogi formalne związane z zaliczaniem praktyk w realizowanych w poszczególnych formach i miejscach zostały opisane w sekcji ZALICZENIE PRAKTYK.


SPRAWY FINANSOWE
 • Student odbywający praktykę poza miejscem stałego zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych kosztów.
Uwaga: Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż ustalona zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyki.

 • Student otrzymujący stypendium socjalne i odbywający praktykę w czasie wakacji poza miejscem zamieszkania może starać się o stypendium mieszkaniowe,
 • Studentowi, który odbył praktykę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub działalności gospodarczej nie przysługuje dofinansowanie poniesionych kosztów,
 • Student odbywający praktykę ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres praktyk. Ubezpieczenia tego student dokonuje indywidualnie - wystarczające jest przystąpienie do zbiorowego ubezpieczenia studentów zawieranego na Politechnice Warszawskiej na ul.Noakowskiego 20.
Szczegółowe zasady dofinansowania praktyk oraz wzór wniosku zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki (dostępny na www.mchtr.pw.edu.pl).

OBIEG DOKUMENTÓW
 1. Znalezienie przez studenta miejsca odbywania praktyki oraz ustalenie jej programu i terminu,
 2. Akceptacja terminu, programu oraz miejsca odbywania praktyki przez Opiekuna Praktyki - program i termin praktyk powinien być zaakceptowany (podpisany) przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 3. Wykupienie (przez studenta) ubezpieczania NNW na czas trwania praktyk, jeśli student nie jest ubezpieczony,
 4. Wypełnienie przez studenta formularzy:
  • Porozumienia + załącznika do porozumienia- 2 egz.,
  • Skierowania - 1 egz.,
 5. Dostarczenie wypełnionych formularzy (wszystkie dokumenty powinny być wypełnione komputerowo) do Opiekuna praktyk w celu poświadczenia ich poprawności,
 6. Dostarczenie wypełnionych formularzy i odbitki kserograficznej dowodu ubezpieczenia do Dziekanatu (do Specjalisty ds. Praktyk),
 7. Akceptacja porozumienia przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich i podpisanie przez Prodziekana ds. Studenckich,
 8. Odbiór formularzy z Dziekanatu i przekazanie ich przez studenta do przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 9. Podpisanie i opieczętowanie (Podmiot Zewnętrzny powinien przystawić pieczątkę nagłówkową) porozumienia przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 10. Złożenie podpisanego przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego porozumienia (jeden egzemplarz) w Dziekanacie i odbiór skierowania na praktykę,
 11. Odbycie praktyki,
 12. Dostarczenie przez studenta wymaganych do zaliczenia praktyki dokumentów do Opiekuna praktyk.
HARMONOGRAM OBIEGU DOKUMENTӓW
Porozumienie o organizacji praktyk należy podpisać przynajmniej na 1 miesiąc przed terminem jej odbywania (z uwzględnieniem terminu końcowego podanego poniżej). Jednocześnie obowiązuje następujący terminarz obiegu dokumentów (poniżej). Podane terminy są nieprzekraczalnymi i żadne sprawy związane z obiegiem dokumentów (z wyjątkiem przypadków losowych) nie będą załatwiane poza nimi.

Zadanie
Termin końcowy
Miejsce składania dokumentów
Akceptacja dokumentów przez Pełnomocnika i Prodziekana Wydziału
25 czerwca
Dziekanat
Zwrot dokumentów podpisanych przez Podmiot Zewnętrzny
2 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki
Zaœwiadczenie o odbyciu praktyki w przypadku ubiegania się o stypendium mieszkaniowe (razem z wnioskiem o œświadczenia finansowe)
5 dni po zakończeniu praktyki
Dziekanat
Wykaz studentów zaliczających praktyki w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną i pracę za granicą
31 paŸdziernika
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

 WZORY DOKUMENTÓW
 1. Program praktyk (PDF, DOC, ODT),
 2. Porozumienie (PDFDOCODT) - drukować w dwóch egzemplarzach,
 3. Załącznik do porozumienia (PDFDOCODT) - drukować w dwóch egzemplarzach,
 4. Skierowanie (PDFDOCODT),
 5. Sprawozdanie z praktyk (PDFDOCODT).
UWAGA: Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione komputerowo przez studenta.
ZALICZENIE PRAKTYK

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie:

 • w przypadku realizacji praktyk w ramach porozumienia (dokumenty należy dostarczyć do opiekuna praktyk):
  • zaświadczenia z Podmiotu Zewnętrznego o odbyciu praktyki,
  • sprawozdania z praktyki,
 • w przypadku realizacji praktyk w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (dokumenty należy dostarczyć zarówno do opiekuna praktyk jak i do Dziekanatu):
  • zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • zaświadczenia o zakresie świadczonej pracy,
 • w przypadku realizacji praktyk w ramach działalności gospodarczej (dokumenty należy dostarczyć zarówno do opiekuna praktyk jak i do Dziekanatu):
  • aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • oświadczenia o zakresie wykonywanej pracy,
 • w przypadku odbywania praktyki za granicą (dokumenty należy dostarczyć zarówno do opiekuna praktyk jak i do Dziekanatu):
  • przedstawionego i zaakceptowanego przez pełnomocnika ds. praktyk programu praktyki;
  • zaświadczenia o odbyciu praktyki,
  • sprawozdania z przebiegu praktyki.

UWAGA: W przypadku nieodbycia (niezaliczenia) praktyk student musi ustalić indywidualny tryb dalszego postępowania z Prodziekanem ds. Studiów.

Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2017

Zakład Inżynierii Biomedycznej