Zasady i organizacja

ZASADY I ORGANIZACJA OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK PRZEDDYPLOMOWYCH

w roku akademickim 2017/2018

dla studentów III roku wydziału Mechatroniki

kierunku "Inżynieria Biomedyczna" (studia międzywydziałowe) - gr. 30
i
specjalności "Urządzenia Elektromedyczne" kierunku "Mechatronika" - gr.36Akty prawne
Cel praktyk
Struktura organizacyjna - Osoby odpowiedzialne za organizacje i nadzór nad przebiegiem praktyk
Charakter zawodowych praktyk przeddyplomowych
Termin odbywania praktyk
Miejsce realizacji praktyk
Sprawy finansowe
Przebieg praktyki i obieg  dokumentów
Harmonogram obiegu dokumentów
Wzory dokumentów
Zaliczenie praktyk

AKTY PRAWNE
 1. Zarządzenie Rektora nr 24/2017 z dnia 27/04/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
CEL PRAKTYK
STRUKTURA ORGANIZACYJNA - OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYK CHARAKTER PRAKTYK PRZEDDYPLOMOWYCH
Praktyki są:
TERMIN ODBYWANIA PRAKTYK MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK

Praktyki mogą być realizowane w ramach:

 1. Porozumienia zawartego pomiędzy kierownikiem jednostki organizacyjnej PW a podmiotem zewnętrznym bądź inną jednostką organizacyjną PW.
 2. Umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 3. Działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta.

We wszystkich powyższych przypadkach praktyki powinny zostać odbyte na stanowiskach pracy lub przy realizacji zadań zgodnych z profilem studiów.

Praktyki mogą być realizowane:

 1. w kraju:
  1. w Podmiocie zewnętrznym tj. firmie, organizacji, jednostce badawczej itp.,
  2. w Uczelni macierzystej (Politechnika Warszawska) - tylko w uzasadnionych przypadkach,
 2. poza granicami kraju.

Wymogi formalne związane z zaliczaniem praktyk w realizowanych w poszczególnych formach i miejscach zostały opisane w sekcji ZALICZENIE PRAKTYK.


SPRAWY FINANSOWE
Uwaga: Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż ustalona zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyki.

Szczegółowe zasady dofinansowania praktyk oraz wzór wniosku zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki (dostępny na www.mchtr.pw.edu.pl).

PRZEBIEG PRAKTYKI I OBIEG DOKUMENTÓW
 1. Wybór (przez studenta) miejsca odbywania praktyki oraz ustalenie jej programu i terminu,
 2. Akceptacja terminu, programu oraz miejsca odbywania praktyki przez Opiekuna Praktyki - program i termin praktyk powinien być zaakceptowany (podpisany) przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 3. Wykupienie (przez studenta) ubezpieczania NNW na czas trwania praktyk, jeśli student nie jest ubezpieczony,
 4. Wypełnienie przez studenta formularzy:
  1. Porozumienia,
  2. Załącznika osobowego,
  3. Załącznika z programem praktyk,
  4. Skierowania.
 5. Dostarczenie wypełnionych formularzy w formie elektronicznej (osobiście lub pocztą elektroniczną) do Opiekuna praktyk w celu sprawdzenia ich poprawności i wydruku,
 6. Dostarczenie wydrukowanych formularzy i odbitki kserograficznej dowodu ubezpieczenia do Dziekanatu (do Specjalisty ds. Praktyk),
 7. Akceptacja porozumienia przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich i podpisanie przez Prodziekana ds. Studenckich,
 8. Odbiór formularzy z Dziekanatu i przekazanie ich przez studenta do przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 9. Podpisanie i opieczętowanie (Podmiot Zewnętrzny powinien przystawić pieczątkę nagłówkową) porozumienia przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 10. Złożenie podpisanego przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego porozumienia (jeden egzemplarz) w Dziekanacie i odbiór skierowania na praktykę,
 11. Odbycie praktyki,
 12. Dostarczenie przez studenta wymaganych do zaliczenia praktyki dokumentów do Opiekuna praktyk.
HARMONOGRAM OBIEGU DOKUMENTÓW
Porozumienie o organizacji praktyk należy podpisać przynajmniej na 1 miesiąc przed terminem jej odbywania (z uwzględnieniem terminu końcowego podanego poniżej). Jednocześnie obowiązuje następujący terminarz obiegu dokumentów (poniżej). Podane terminy są nieprzekraczalnymi i żadne sprawy związane z obiegiem dokumentów (z wyjątkiem przypadków losowych) nie będą załatwiane poza nimi.

Zadanie
Termin końcowy
Miejsce składania dokumentów
Akceptacja dokumentów przez Pełnomocnika i Prodziekana Wydziału
25 czerwca
Dziekanat
Zwrot dokumentów podpisanych przez Podmiot Zewnętrzny
2 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki
Zaświadczenie o odbyciu praktyki w przypadku ubiegania się o stypendium mieszkaniowe (razem z wnioskiem o świadczenia finansowe)
5 dni po zakończeniu praktyki
Dziekanat
Wykaz studentów zaliczających praktyki w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną i pracę za granicą
31 pażdziernika
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

 WZORY DOKUMENTÓW
 1. Program praktyk (PDFDOC, ODT),
 2. Porozumienie (PDF, DOC, ODT),
 3. Załącznik osobowy (PDF, DOC, ODT),
 4. Załącznik z programem praktyk (PDF, DOCODT),
 5. Skierowanie (PDF, DOC, ODT),
 6. Sprawozdanie z praktyk (PDF, DOC, ODT),
 7. Podanie o akceptację niestandardowego terminu praktyk  (PDF, DOC, ODT).
UWAGA: Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione komputerowo.
ZALICZENIE PRAKTYK

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie:

UWAGA: W przypadku nieodbycia (niezaliczenia) praktyk student musi ustalić indywidualny tryb dalszego postępowania z Prodziekanem ds. Studiów.

Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2018