Wykład_1

Przykłady prezentowane w trakcie Wykładu 1 dla przedmiotów:

Rok akad. 2017/18. Semestr zimowy Prowadzący: dr inż. Beata Leśniak-Plewińska

Contents

Tworzenie zmiennych

Tworzenie zmiennych na przykładzie zmiennych skalarnych i wektorów.

Tworzenie zmiennych skalarnych

a = 1
a =
   1
y = 3
y =
   3

Casesentivity

A = 1.1
A-a
A =
  1.1000
ans =
  0.1000

Tworzenie zmiennych na podstawie innych zmiennych z użyciem operatorów arytmetycznych

c = a + y
c =
   4
d = a ^ y
d =
   1
e = y / 2 - a * 4
e =
  -2.5000

Więcej informacji o operatorach arytmetycznych

help arith
doc arith
 Arithmetic operators.
 +  Plus.
   X + Y adds matrices X and Y. X and Y must have the same
   dimensions unless one is a scalar (a 1-by-1 matrix).
   A scalar can be added to anything. 
 
 -  Minus.
   X - Y subtracts matrix X from Y. X and Y must have the same
   dimensions unless one is a scalar. A scalar can be subtracted
   from anything. 
 
 *  Matrix multiplication.
   X*Y is the matrix product of X and Y. Any scalar (a 1-by-1 matrix)
   may multiply anything. Otherwise, the number of columns of X must
   equal the number of rows of Y.
 
 .* Array multiplication
   X.*Y denotes element-by-element multiplication. X and Y
   must have the same dimensions unless one is a scalar.
   A scalar can be multiplied into anything.
 
 ^  Matrix power.
   Z = X^y is X to the y power if y is a scalar and X is square. If y is an
   integer greater than one, the power is computed by repeated
   multiplication. For other values of y the calculation
   involves eigenvalues and eigenvectors.
   Z = x^Y is x to the Y power, if Y is a square matrix and x is a scalar,
   computed using eigenvalues and eigenvectors.
   Z = X^Y, where both X and Y are matrices, is an error.
 
 .^ Array power.
   Z = X.^Y denotes element-by-element powers. X and Y
   must have the same dimensions unless one is a scalar. 
   A scalar can operate into anything.

Tworzenie zmiennych na podstawie innych zmiennych z użyciem funkcji

sin(pi/4)
z = tan(a)
ans =
  0.7071
z =
  1.5574

Tworzenie wektorów - konstruktor tablicy []

d = [1 2 3 4 5]
d =
   1   2   3   4   5
d = [1, 2, 3, 4, 5]
d =
   1   2   3   4   5

Tworzenie wektorów na podstawie innych wektorów - wektoryzacja operatorów

d2p3 = d.^3
d2p3 =
   1   8  27  64  125

Tworzenie wektorów z użyciem operatora ':' i funkcji tworzących wektory o określonym przebiegu wartości (liniowym lub logarytmicznym)

x = 0:0.25:3
x =
 Columns 1 through 7
     0  0.2500  0.5000  0.7500  1.0000  1.2500  1.5000
 Columns 8 through 13
  1.7500  2.0000  2.2500  2.5000  2.7500  3.0000
X = linspace(0,3,13)
X =
 Columns 1 through 7
     0  0.2500  0.5000  0.7500  1.0000  1.2500  1.5000
 Columns 8 through 13
  1.7500  2.0000  2.2500  2.5000  2.7500  3.0000
Xlog = logspace(0,3,13)
Xlog =
  1.0e+03 *
 Columns 1 through 7
  0.0010  0.0018  0.0032  0.0056  0.0100  0.0178  0.0316
 Columns 8 through 13
  0.0562  0.1000  0.1778  0.3162  0.5623  1.0000

Dostęp do elementów wektora. Pobranie i modyfikacja wartości elementu wektora.

Użycie indeksowania wektora w celu pobrania oraz zmiany wartości jego elementów.

a = x(3)
a =
  0.5000
x(3) = 10
x(7:end) = 100
x =
 Columns 1 through 7
     0  0.2500  10.0000  0.7500  1.0000  1.2500  1.5000
 Columns 8 through 13
  1.7500  2.0000  2.2500  2.5000  2.7500  3.0000
x =
 Columns 1 through 7
     0  0.2500  10.0000  0.7500  1.0000  1.2500 100.0000
 Columns 8 through 13
 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Wybrane podstawowe funkcje matematyczne

Użycie wybranych funkcji matematycznych z argumentami wejściowymi w postaci wektorów.

u = [10 3 2 7 9 12]
u =
  10   3   2   7   9  12
sqrt(u)
ans =
  3.1623  1.7321  1.4142  2.6458  3.0000  3.4641
v = [-23 12 0 1 -1 43 -105]
v =
  -23  12   0   1  -1  43 -105
abs(v)
ans =
  23  12   0   1   1  43  105

Wybrane funkcje zwracające podstwowe informacje o wartościach elementów tablicy z argumentami wejściowymi w postaci wektorów.

Utworzenie wektora liczb losowych o wartościach całkowitych

w = randi([-10 10],[1,10])
w =
  -1  -2   6   6  -7   0  -1   3   4   5

Wyznaczenie sumy wartości elementów wektora

sum_w = sum(w)
sum_w =
  13

Wyznaczenie maksymalnej/minimalnej wartości w wektorze oraz jej indeksu

max_w = max(w)
max_w =
   6
[maxW indMaxW] = max(w)
maxW =
   6
indMaxW =
   3
min_w = min(w)
min_w =
  -7

Tworzenie wektorów kolumnowych

Transpozycja wektroa wierszowego

k = (1:5)'
k = [1:5]'
k =
   1
   2
   3
   4
   5
k =
   1
   2
   3
   4
   5

Tworzenie za pomoca kreatora tablicy ([])

K = [1; 10; -5; 7]
K =
   1
  10
  -5
   7

Typy danych. Whos. Konwersja typu danych

Podstawowe proste typy danych oraz użycie polecenia 'whos'.

Usunięcie wszystkich zimennych z przestrzeni roboczej

clear all;

Zmienna skalarna typu double

a = 1
a =
   1
%Zmienna skalarna typu char
b = 'x'
b =
  'x'

Zmienna skalarna typu logical

c = false
c =
 logical
  0

Wyświetlenie informacji o wszystkich zmiennych w przestrzeni roboczej

whos
 Name   Size      Bytes Class   Attributes

 a     1x1         8 double        
 b     1x1         2 char         
 c     1x1         1 logical       

Wektor elementów typu double

d = [1 2 3 4]
d =
   1   2   3   4

Wektor elementów typu char - łańcuch znakowy

e = ['a' 'b' 'c' 'd']
e =
  'abcd'
f = ['abcd']
f =
  'abcd'

Wyświetlenie informacji o zmiennych d, e, f

whos d e f
 Name   Size      Bytes Class   Attributes

 d     1x4        32 double       
 e     1x4         8 char        
 f     1x4         8 char        

whos('d','e','f')
 Name   Size      Bytes Class   Attributes

 d     1x4        32 double       
 e     1x4         8 char        
 f     1x4         8 char        

Utworzneie zmiennej strukturalnej infoD zawierającej informacje o zmiennej d

infoD = whos('d')
infoD = 
 struct with fields:

     name: 'd'
     size: [1 4]
     bytes: 32
     class: 'double'
    global: 0
    sparse: 0
    complex: 0
    nesting: [1×1 struct]
  persistent: 0

Przykład konwersji typu danych. Użycie funkcji 'disp' i 'num2str' do wyświetlenia wartości dwóch zmiennych: zmiennej liczbowej 'systolic' oraz zmiennej znakowej 'opis'

systolic = 100;
opis = ['Ciśnienie skurczowe krwi']
opis =
  'Ciśnienie skurczowe krwi'
str = [opis ' = ' num2str(systolic)]
str =
  'Ciśnienie skurczowe krwi = 100'
disp(str)
Ciśnienie skurczowe krwi = 100

Obsługa plików danych

Zapis danych do pliku tekstowego z użyciem funkcji 'dlmwrite'

f = [1 2 3 4 9 8 7 6 5]
dlmwrite('test.txt',f,'\t')
f =
   1   2   3   4   9   8   7   6   5

Zapis i ładowanie danych za pomoca funckji 'save' i 'load'

dane = load('test.txt')
dane =
   1   2   3   4   9   8   7   6   5
e = dane/2;
save('nowe_dane.mat','dane','e')
save('nowe_dane.txt','dane','e','-ascii')
nowe_dane = load('nowe_dane.txt')
nowe_dane =
 Columns 1 through 7
  1.0000  2.0000  3.0000  4.0000  9.0000  8.0000  7.0000
  0.5000  1.0000  1.5000  2.0000  4.5000  4.0000  3.5000
 Columns 8 through 9
  6.0000  5.0000
  3.0000  2.5000

Wizualizacja danych.

Użycie funkcji 'plot' do utworzenia pojedynczego wykresu liniowego dla zmiennych 'x' i 'y'

Utworzenie zmiennych definiujących współrzedne punktów węzłowych wykresu w układzie współrzędnych xy

x = 0:0.1:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y,'-b');

Modyfikacje wykresu (tytuł, etykiety osi, ...)

title('Wykres liniowy funkcji sinus dla wartości od 0 do 2\pi');
xlabel('Kąt w radianach')
ylabel('Sinus')

Użycie funkcji 'plot' do utworzenia dwóch wykresów liniowych w jednym układzie osi dla zmiennych 'x', 'y' i 'x','y2'. Dodanie legendy

y2 = cos(x);
plot(x,y,'-b',x,y2,'-r')
legend('Sinus','Cosinus')

Aproksymnacja funkcji. Dopasowanie wielomianu

Dopasowanie wielomianu 3-ciego stopnia do funkcji przemieszczeń promieniowych segmentu lewej komory serca w czesie

clear all
load('radial.mat');
plot(t, radial, '-*r');
title('Przemieszczenie promieniowe ściany serca w czasie');
xlabel('Czas (ms)')
ylabel('Przemieszczenie promieniowe (mm)');

Dopasowanie wielomianu

p = polyfit(t, radial, 3);

Dodanie wykresu aproksymowanej funkcji do wykresu przemieszczeń promieniowych segmentu lewej komory serca

hold on
plot(t, polyval(p, t), '-k');
hold off

Aproksymacja wartości przemieszczenia segmentu lewej komowry serca w chwili czasowej t=100ms

t100 = 100
radial_100ms = polyval(p, t)
t100 =
  100
radial_100ms =
 Columns 1 through 7
  -0.6267  1.0760  2.3918  3.3573  4.0091  4.3835  4.5172
 Columns 8 through 14
  4.4465  4.2082  3.8385  3.3741  2.8515  2.3072  1.7776
 Columns 15 through 19
  1.2994  0.9089  0.6428  0.5374  0.6294

Macierze. Tworzenie. Indeksowanie. Operacje arytmetyczne

Tworzenie macierzy

a = [1 2; 3 4]
a =
   1   2
   3   4
b = [1, 2; 3, 4]
b =
   1   2
   3   4

Indeksowanie dwu-wskaźnikowe elementów macierzy

X = [4 2 4; 7 6 3]
Y = [1 2 3; 1 0 0]
Z = [2 0 9; 1 5 7]
X =
   4   2   4
   7   6   3
Y =
   1   2   3
   1   0   0
Z =
   2   0   9
   1   5   7
Z(2,2) = 1
Z =
   2   0   9
   1   1   7
X(1,:) = [2 2 2]
X =
   2   2   2
   7   6   3
Y(1,:) = Z(2,:)
Y =
   1   1   7
   1   0   0
X(1,2:end) = [-1 -1]
X =
   2  -1  -1
   7   6   3

Indeksowanie jedno-wskaźnikowe elementów macierzy - indeksowanie liniowe

mat = [11 12; 21 22]
mat =
  11  12
  21  22
mat(1)
mat(2)
mat(3)
mat(4)
ans =
  11
ans =
  21
ans =
  12
ans =
  22
matk = mat(:)
matk =
  11
  21
  12
  22

Opracje arytmetyczne

c = a + b
d = a * b
e = inv(a)
f1 = transpose(b)
f2 = b'
c =
   2   4
   6   8
d =
   7  10
  15  22
e =
  -2.0000  1.0000
  1.5000  -0.5000
f1 =
   1   3
   2   4
f2 =
   1   3
   2   4

Mnożenie macierzowe, a mnożenie tablicowe

dm = a * b
dm =
   7  10
  15  22
dt = a .* b
dt =
   1   4
   9  16

Zastosowanie macierzy do rozwiązywania układów równań liniowych

Aany jest ukłd dwóch rówań liniowych w postaci 5*x1 + x2 = 5 6*x1 + 3*x2 = 9 Układ ten macierzowo można zapisac w postaci M * X = B a jego rozwiązanie jako X = inv(M)*B gdzie inv(M) oznacza macierz odwrotną do M

M = [5 1; 6 3]
y = [5; 9]
x = inv(M)*y
M =
   5   1
   6   3
y =
   5
   9
x =
  0.6667
  1.6667

Funkcje pozwalających na ustalenie rozmiaru tablicy

Funkcja 'size' dla wektora

sizeY = size(y)
sizeY =
   2   1

Funkcja 'size' dla macierzy

sizeX = size(X)
sizeX =
   2   3
lwX = sizeX(1)
lkX = sizeX(2)
lwX =
   2
lkX =
   3
lwX = size(X,1)
lkX = size(X,2)
lwX =
   2
lkX =
   3
[lwX lkX] = size(X)
lwX =
   2
lkX =
   3

Funkcja 'length' dla wektora i macierzy

lY = length(y)
lX = length(X)
lY =
   2
lX =
   3

Funkcja 'numel'

nY = numel(y)
nX = numel(X)
nY =
   2
nX =
   6

Wybrane funkcje zwracające podstwowe informace o wartościach elementów tablicy z argumentami wejściowymi w postaci macierzy

Wyznaczenie sumy wartości elementów macierzy

sumaM = sum(M)
sumaM =
  11   4
sumaM = sum(sum(M))
sumaM =
  15
sumaM = sum(M(:))
sumaM =
  15

Wyznaczenie maksymalnej/minimalnej wartości elementów macierzy oraz jej indeksu

max_M = max(M)
max_M =
   6   3
max_M = max(max(M))
max_M =
   6
[max_M indMaxM] = max(M)
[max_M indMaxM] = max(max(M))
max_M =
   6   3
indMaxM =
   2   2
max_M =
   6
indMaxM =
   1
[max_M indMaxM] = max(M(:))
[Wind Kind] = ind2sub(size(M),indMaxM)
max_M =
   6
indMaxM =
   2
Wind =
   2
Kind =
   1
min_M = min(M)
min_M =
   5   1