Contents

Dokumentowanie - copy/paste i diary

diary on

% Zmienne
namelengthmax
iskeyword('pi')
iskeyword
zmienna_1 = 10

% zmienna 1 = 10 % spacja w nazwie
Zmienna_1 = 100 %case sensitive
camelCaps = 112345 % złożona nazwa zmiennej

% 6 = zmienna % nazwaZmiennej = wyrażenie !!!
% xxx % odwołanie się do nieistniejącej zmiennej
ans =

  63


ans =

   0


ans = 

  'break'
  'case'
  'catch'
  'classdef'
  'continue'
  'else'
  'elseif'
  'end'
  'for'
  'function'
  'global'
  'if'
  'otherwise'
  'parfor'
  'persistent'
  'return'
  'spmd'
  'switch'
  'try'
  'while'


zmienna_1 =

  10


Zmienna_1 =

  100


camelCaps =

   112345

Często używane stałe - zapis w skrypcie np. mojestale.m

g = 9.81 % Przyspieszenie ziemskie
avo = 0.023e23 % Liczba Avogadro
e = exp(1) % Podstawa logarytmu naturelanego
pi_4 = pi/4; % Wartość kąta 90 deg w radianach
bar2kPa = 11.325 % Wspołczynnik konwersji bar na kPa
g =

  9.8100


avo =

  2.3000e+21


e =

  2.7183


bar2kPa =

  11.3250

Przestrzeń robocza - zarzadzanie

who
whos

%
ps = who
PS = whos

%
durerNamesInfo = who('-file', 'durer');
durerFullInfo = whos('-file', 'durer');
Your variables are:

PS       c        mat2      w2       
R200      camelCaps    mat_1      w3       
RGB       durerFullInfo  mat_2      wektor     
RGB200     durerNamesInfo mat_3      wiersz     
Zmienna_1    e        mat_4      x        
a        g        pi_4      zera43     
ans       k1       ps       zera432     
avo       k2       r        zera4325    
b        k3       sr       zmienna_1    
bar2kPa     kolumna     w1       

 Name         Size         Bytes Class   Attributes

 PS          10x1         14744 struct       
 R200         1x1           1 uint8        
 RGB         650x600x3      1170000 uint8        
 RGB200        3x1           3 uint8        
 Zmienna_1       1x1           8 double       
 a           1x5           40 double       
 ans         20x1          2462 cell        
 avo          1x1           8 double       
 b           1x2           16 double       
 bar2kPa        1x1           8 double       
 c           1x5           40 double       
 camelCaps       1x1           8 double       
 durerFullInfo     3x1          4818 struct       
 durerNamesInfo    3x1          358 cell        
 e           1x1           8 double       
 g           1x1           8 double       
 k1          6x1           48 double       
 k2          6x1           48 double       
 k3          6x1           48 double       
 kolumna        4x1           32 double       
 mat2         6x6          288 double       
 mat_1         6x3          144 double       
 mat_2         3x6          144 double       
 mat_3         3x6          144 double       
 mat_4         7x2          112 double       
 pi_4         1x1           8 double       
 ps          9x1          1100 cell        
 r           1x7           56 double       
 sr          1x4           32 double       
 w1          1x6           48 double       
 w2          1x6           48 double       
 w3          1x6           48 double       
 wektor        1x10          80 double       
 wiersz        1x5           40 double       
 x           1x7           56 double       
 zera43        4x3           96 double       
 zera432        4x3x2         192 double       
 zera4325       4-D          960 double       
 zmienna_1       1x1           8 double       


ps = 

  'PS'
  'R200'
  'RGB'
  'RGB200'
  'Zmienna_1'
  'a'
  'ans'
  'avo'
  'b'
  'bar2kPa'
  'c'
  'camelCaps'
  'durerFullInfo'
  'durerNamesInfo'
  'e'
  'g'
  'k1'
  'k2'
  'k3'
  'kolumna'
  'mat2'
  'mat_1'
  'mat_2'
  'mat_3'
  'mat_4'
  'pi_4'
  'ps'
  'r'
  'sr'
  'w1'
  'w2'
  'w3'
  'wektor'
  'wiersz'
  'x'
  'zera43'
  'zera432'
  'zera4325'
  'zmienna_1'


PS = 

39x1 struct array with fields:

  name
  size
  bytes
  class
  global
  sparse
  complex
  nesting
  persistent

Tablice jednowymiarowe: wektor wierszowy

Inicjalizacja

wektor = [11 31 0 -15 5] % Elementy oddzielone spacjami
disp(wektor);
wektor = [15, 16, 17] % Elementy oddzielone przecinkami

% Jaki będzie wynik jeśli zapomnimy o spacjach/przecinkach
x = [15 -15]
x = [15-15]
x = [15 - 15]

% Inicjalizacja z uzyciem innych wektorów
a = [ 1 2 3]
b = [-4 -5]
c = [a -b]

% lub tak
a = [3 71 111]
a = [a 0 -1]

% Pusta tablica
x = [ ]; % posta tablica o rozmiarze 0x0

% Operator dwukropka
wektor = 1 : 10	% wartości całkowite 1, 2, …, 10
wektor = 1 : 0.5 : 10	% wartości 1, 1.5, 2, …, 10 (krok 0,5)
wektor = 10 : -1 : 1	% wartości całkowite 10, 9, …,1 (krok -1)
wektor = 1 : 2 : 6	% wartości 1, 3, 5 (krok 2, 5+2>6)
wektor = 0 : -2 : -5	% wartości całkowite 0, -2, -4 (krok -2)
wektor = 1 : 0	% wektor pusty o rozmiarze 1x0

% Funkcja linspace
wektor = linspace(0,pi/2,10)

% Transpozycja wektora - wektor kolumnowy
wiersz = 1:5
wiersz'
kolumna = [7 4 9 0 1 -5]'
kolumna= [1; 2; 3; 4;]
wektor =

  11  31   0  -15   5

  11  31   0  -15   5


wektor =

  15  16  17


x =

  15  -15


x =

   0


x =

   0


a =

   1   2   3


b =

  -4  -5


c =

   1   2   3   4   5


a =

   3  71  111


a =

   3  71  111   0  -1


wektor =

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10


wektor =

 Columns 1 through 7

  1.0000  1.5000  2.0000  2.5000  3.0000  3.5000  4.0000

 Columns 8 through 14

  4.5000  5.0000  5.5000  6.0000  6.5000  7.0000  7.5000

 Columns 15 through 19

  8.0000  8.5000  9.0000  9.5000  10.0000


wektor =

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1


wektor =

   1   3   5


wektor =

   0  -2  -4


wektor =

  Empty matrix: 1-by-0


wektor =

 Columns 1 through 7

     0  0.1745  0.3491  0.5236  0.6981  0.8727  1.0472

 Columns 8 through 10

  1.2217  1.3963  1.5708


wiersz =

   1   2   3   4   5


ans =

   1
   2
   3
   4
   5


kolumna =

   7
   4
   9
   0
   1
  -5


kolumna =

   1
   2
   3
   4

Indeksowanie wektorów

r = rand(1,7) % Wektor 7 liczb losowych
r(3) % Odwołanie się do elementu o indeksie 3
r([1 7 2 6]) % Wykorzystanie wektora indeksów
r(2:4) % Wykorzystanie wektora indeksów
sr = r(1:2:7) % Wykorzystanie wektora indeksów
r([1 7 2]) = 121 % Zmiana wartości wybranych elementów wektora
r([1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1])
r([1 7 2]) = [] % Usunięcie elementów o indeksach 1, 7 i 2.
r(end:-1:1)
r(end+3)=123
r =

  0.5469  0.9575  0.9649  0.1576  0.9706  0.9572  0.4854


ans =

  0.9649


ans =

  0.5469  0.4854  0.9575  0.9572


ans =

  0.9575  0.9649  0.1576


sr =

  0.5469  0.9649  0.9706  0.4854


r =

 121.0000 121.0000  0.9649  0.1576  0.9706  0.9572 121.0000


ans =

 Columns 1 through 7

 121.0000  0.9706 121.0000  0.9706 121.0000  0.9706 121.0000

 Columns 8 through 11

  0.9706 121.0000  0.9706 121.0000


r =

  0.9649  0.1576  0.9706  0.9572


ans =

  0.9572  0.9706  0.1576  0.9649


r =

  0.9649  0.1576  0.9706  0.9572     0     0 123.0000

Tablice dwuwymiarowe - macierze

% wektor wierszowy kolumn
k1 = [7 4 9 0 1 -5]'
k2 = [-1 -3 5 1 9 11]'
k3 = [12 -4 0 -2 -6 2]'
mat_1 = [k1 k2 k3]

% wektor kolumnowy wierszy
w1 = [7 4 9 0 1 -5]
w2 = [-1 -3 5 1 9 11]
w3 = [12 -4 0 -2 -6 2]
mat_2 = [w1; w2; w3]
mat_3 = [7 4 9 0 1 -5; -1 -3 5 1 9 11; 12 -4 0 -2 -6 2]

% mat3 = [7 4 9 0 1 -5; -1 -3 5 1 9 11; 12 -4 0 -2 -6 ]
x = 0:30:180;
mat_4 = [x' sind(x)']
k1 =

   7
   4
   9
   0
   1
  -5


k2 =

  -1
  -3
   5
   1
   9
  11


k3 =

  12
  -4
   0
  -2
  -6
   2


mat_1 =

   7  -1  12
   4  -3  -4
   9   5   0
   0   1  -2
   1   9  -6
  -5  11   2


w1 =

   7   4   9   0   1  -5


w2 =

  -1  -3   5   1   9  11


w3 =

  12  -4   0  -2  -6   2


mat_2 =

   7   4   9   0   1  -5
  -1  -3   5   1   9  11
  12  -4   0  -2  -6   2


mat_3 =

   7   4   9   0   1  -5
  -1  -3   5   1   9  11
  12  -4   0  -2  -6   2


mat_4 =

     0     0
  30.0000  0.5000
  60.0000  0.8660
  90.0000  1.0000
 120.0000  0.8660
 150.0000  0.5000
 180.0000     0

Tablice wielowymiarowe

zera43 = zeros(4,3)
zera432 = zeros(4,3,2)
zera4325 = zeros(4,3,2,5)
zera43 =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera432(:,:,1) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera432(:,:,2) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,1,1) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,2,1) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,1,2) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,2,2) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,1,3) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,2,3) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,1,4) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,2,4) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,1,5) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0


zera4325(:,:,2,5) =

   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0

RGB = imread('ngc6543a.jpg');

Indeksowanie macierzy i tablic

mat2 = magic(6)
mat2(2:4, 3:end)
mat2(4:-1:2, 3:end)
mat2(2:4, :)
mat2(:, 2:3)
mat2(end:-1:1,:)
mat2(3:5,3:5) = 3355
% mat2(:,3) = 1:7
mat2 =

  35   1   6  26  19  24
   3  32   7  21  23  25
  31   9   2  22  27  20
   8  28  33  17  10  15
  30   5  34  12  14  16
   4  36  29  13  18  11


ans =

   7  21  23  25
   2  22  27  20
  33  17  10  15


ans =

  33  17  10  15
   2  22  27  20
   7  21  23  25


ans =

   3  32   7  21  23  25
  31   9   2  22  27  20
   8  28  33  17  10  15


ans =

   1   6
  32   7
   9   2
  28  33
   5  34
  36  29


ans =

   4  36  29  13  18  11
  30   5  34  12  14  16
   8  28  33  17  10  15
  31   9   2  22  27  20
   3  32   7  21  23  25
  35   1   6  26  19  24


mat2 =

     35      1      6     26     19     24
      3     32      7     21     23     25
     31      9    3355    3355    3355     20
      8     28    3355    3355    3355     15
     30      5    3355    3355    3355     16
      4     36     29     13     18     11

R200 = RGB(200,200,1)
RGB200 = RGB(200,200,:)
RGB200 = squeeze(RGB200)
R200 =

 103


RGB200(:,:,1) =

 103


RGB200(:,:,2) =

  21


RGB200(:,:,3) =

  23


RGB200 =

 103
  21
  23