Tablice komórkowe. Tworzenie i wykorzystanie

Contents

Tworzenie przez {}

a{1,1} = [1 3 -7; 2 0 6; 0 5 1]
a{1,2} = 'To jest łańcuch znakowy.'
a{2,1} = [3+4i -5; -10i 3-4i]
a{2,2} = []
a = 
  [3x3 double]  'To jest łańcuch...'  []
  [2x2 double]            []  []
a = 
  [3x3 double]  'To jest łańcuch...'  []
  [2x2 double]            []  []
a = 
  [3x3 double]  'To jest łańcuch...'  []
  [2x2 double]            []  []
a = 
  [3x3 double]  'To jest łańcuch...'  []
  [2x2 double]            []  []

Tworzenie przez ()

b(1,1) = {[1 3 -7; 2 0 6; 0 5 1]}
b(1,2) = {'To jest łańcuch znakowy.'}
b(2,1) = {[3+4i -5; -10i 3-4i]}
b(2,2) = {[]}
b = 
  [3x3 double]  'To jest łańcuch znakowy.'
  [2x2 double]               []
b = 
  [3x3 double]  'To jest łańcuch znakowy.'
  [2x2 double]               []
b = 
  [3x3 double]  'To jest łańcuch znakowy.'
  [2x2 double]               []
b = 
  [3x3 double]  'To jest łańcuch znakowy.'
  [2x2 double]               []
c = {[1,2], 17, [2;4]; 3-4i, 'hallo', eye(3)}
c = 
     [1x2 double]  [  17]  [2x1 double]
  [3.0000 - 4.0000i]  'hallo'  [3x3 double]

Tworzenie z użyciem funkcji cell

d = cell(2,2);

Prealokacja

type test_prealokacji
% Tworzenie tablicy bez prealokacji
clear A
maxvals = 100000;
tic
for ii=1:maxvals
  A{ii} = ['Element' int2str(ii)];
end
disp(['Czas jaki upłynął bez prealokacji = ' num2str(toc)]);

% Tworzenie tablicy z prealokacją
clear A
tic
A = cell(1,maxvals);
for ii=1:maxvals
  A{ii} = ['Element' int2str(ii)];
end
disp(['Czas jaki upłynął z prealokacją = ' num2str(toc)]);
test_prealokacji
Czas jaki upłynął bez prealokacji = 3.4625
Czas jaki upłynął z prealokacją = 3.2537

Ilustracja zawartości tablicy komórkowej

celldisp(a)
a{1,1} =
   1   3  -7
   2   0   6
   0   5   1
a{2,1} =
  3.0000 + 4.0000i -5.0000 + 0.0000i
  0.0000 -10.0000i  3.0000 - 4.0000i
a{1,2} =
To jest łańcuch znakowy.
a{2,2} =
   []
a{1,3} =
   []
a{2,3} =
   []
celldisp(b)
b{1,1} =
   1   3  -7
   2   0   6
   0   5   1
b{2,1} =
  3.0000 + 4.0000i -5.0000 + 0.0000i
  0.0000 -10.0000i  3.0000 - 4.0000i
b{1,2} =
To jest łańcuch znakowy.
b{2,2} =
   []
figure, cellplot(a), title('cell array ''a''')
figure, cellplot(b), title('cell array ''b''')

Rozszerzanie tablicy

a{3,3} = 5;
figure, cellplot(a), title('extended cell array ''a''')

Usuwanie komórek

a(3,:) = [];
figure, cellplot(a), title('cell array ''a'' after cells removal')

Konkatenacja tablic komórkowych

size(a)
ans =
   2   3
size(b)
ans =
   2   2
ab = [a b]
figure, cellplot(ab), title('concatenated cell arrays ''[a b]''')
ab = 
 Columns 1 through 4
  [3x3 double]  'To jest łańcuc...'  []  [3x3 double]
  [2x2 double]            []  []  [2x2 double]
 Column 5
  'To jest łańcuc...'
            []
ab = {a b}
figure, cellplot(ab), title('concatenated cell arrays '' {a b} ''')
ab = 
  {2x3 cell}  {2x2 cell}

Użycie danych w tablicy komórkowej

c = {[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20], 'dogs'; 'cats', 1i};
figure, cellplot(c), title('cell ''c''')
cc11 = c(1,1) % odwołanie sie do komórki
cc11 = 
  [2x10 double]
c11 = c{1,1} % odwołanie się do zawartości struktury danej zawartej w komórce
c11 =
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
c21 = c{2,1}
c1112 = c{1,1}(1,2)
c212 = c{2,1}(2)
c21 =
cats
c1112 =
   2
c212 =
a
cellrowvec = {struct('x',1,'y',11) 23 'a' 1:2:9 'hello'};
cellplot(cellrowvec)
cellrowvec{1:3}
crv1_3 = [cellrowvec{2:4}]
crv1_3 = {cellrowvec{2:4}}
[crv1 crv2 crv3] = cellrowvec{2:4}
ans = 
  x: 1
  y: 11
ans =
  23
ans =
a
crv1_3 =
a	
crv1_3 = 
  [23]  'a'  [1x5 double]
crv1 =
  23
crv2 =
a
crv3 =
   1   3   5   7   9

Tablice komórkowe łańcuchów znakowych

cellstring{1} = 'Jan Kowalski';
cellstring{2} = 'Mezczyzna';
cellstring{3} = 'Pesel 75021304562';
cellstring
figure, cellplot(cellstring)
cellstring = 
  'Jan Kowalski'  'Mezczyzna'  'Pesel 75021304562'
data = ['Jan   '; 'Kowalski']
data =
Jan   
Kowalski
length(data(1,:))
length(data(2,:))
ans =
   8
ans =
   8
dataCell = cellstr(data)
dataCell = 
  'Jan'
  'Kowalski'
length(dataCell{1,:})
length(dataCell{2,:})
ans =
   3
ans =
   8
nowe_data = char(dataCell)
nowe_data =
Jan   
Kowalski
length(nowe_data(1,:))
length(nowe_data(2,:))
ans =
   8
ans =
   8
joined_dataCell = strjoin(dataCell)
joined_dzisiaj = strjoin({'5','Kwiecień','2017'},'-')
joined_dataCell =
Jan Kowalski
joined_dzisiaj =
5-Kwiecień-2017
nowe_dataCell = strsplit(joined_dataCell)
nowe_dzisiaj = strsplit(joined_dzisiaj,'-')
nowe_dataCell = 
  'Jan'  'Kowalski'
nowe_dzisiaj = 
  '5'  'Kwiecień'  '2017'

Funkcje save i load

tab1 = magic(5)
tab2 = magic(12)
save magiczne tab1 tab2
tab1 =
  17  24   1   8  15
  23   5   7  14  16
   4   6  13  20  22
  10  12  19  21   3
  11  18  25   2   9
tab2 =
  144   2   3  141  140   6   7  137  136  10  11  133
  13  131  130  16  17  127  126  20  21  123  122  24
  25  119  118  28  29  115  114  32  33  111  110  36
  108  38  39  105  104  42  43  101  100  46  47  97
  96  50  51  93  92  54  55  89  88  58  59  85
  61  83  82  64  65  79  78  68  69  75  74  72
  73  71  70  76  77  67  66  80  81  63  62  84
  60  86  87  57  56  90  91  53  52  94  95  49
  48  98  99  45  44  102  103  41  40  106  107  37
  109  35  34  112  113  31  30  116  117  27  26  120
  121  23  22  124  125  19  18  128  129  15  14  132
  12  134  135   9   8  138  139   5   4  142  143   1
iscellstr(dataCell)
ans =
   1

Inne złożone typy danych

Tablice kategoryczne (categorical) - dane jakościowe

Przechowują wartości ze zdefiowanego przez uzytkowika zbioru dyskretnego

ankieta = {'T','N','T','T','X','N','T','X','N','T','N','T','T','T'}
ca = categorical(ankieta)
answerOcurence = categories(ca)
answerOcurence = countcats(ca)
summary(ca)
ankieta = 
 Columns 1 through 11
  'T'  'N'  'T'  'T'  'X'  'N'  'T'  'X'  'N'  'T'  'N'
 Columns 12 through 14
  'T'  'T'  'T'
ca = 
 Columns 1 through 11
   T   N   T   T   X   N   T   X   N   T   N 
 Columns 12 through 14
   T   T   T 
answerOcurence = 
  'N'
  'T'
  'X'
answerOcurence =
   4   8   2
   N   T   X 
   4   8   2 

Dane porządkowe (ordinal)

goalsmet = {'Tue','Thu','Sat','Sun','Tue','Sun','Tue','Sat','Wed','Sat','Sun'}
goalsmet_ca = categorical(goalsmet)
summary(goalsmet_ca)
goalsmet = 
 Columns 1 through 8
  'Tue'  'Thu'  'Sat'  'Sun'  'Tue'  'Sun'  'Tue'  'Sat'
 Columns 9 through 11
  'Wed'  'Sat'  'Sun'
goalsmet_ca = 
 Columns 1 through 8
   Tue   Thu   Sat   Sun   Tue   Sun   Tue   Sat 
 Columns 9 through 11
   Wed   Sat   Sun 
   Sat   Sun   Thu   Tue   Wed 
    3    3    1    3    1 
daynames = {'Mon','Tue','Wed','Thu','Fri','Sat','Sun'}
ordgoalsmet = categorical(goalsmet,daynames,'Ordinal',true)
summary(ordgoalsmet)
ordgoalsmet(1)<ordgoalsmet(3)
ordgoalsmet(4)<ordgoalsmet(3)
daynames = 
  'Mon'  'Tue'  'Wed'  'Thu'  'Fri'  'Sat'  'Sun'
ordgoalsmet = 
 Columns 1 through 8
   Tue   Thu   Sat   Sun   Tue   Sun   Tue   Sat 
 Columns 9 through 11
   Wed   Sat   Sun 
   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun 
    0    3    1    1    0    3    3 
ans =
   1
ans =
   0

Tabele

names = {'Harry','Sally','Jose'}
weights = [185; 133; 210]
heights = [74; 65.4; 72.2]
patients = table(weights,heights,'RowNames',names)
names = 
  'Harry'  'Sally'  'Jose'
weights =
  185
  133
  210
heights =
  74.0000
  65.4000
  72.2000
patients = 
       weights  heights
       _______  _______
  Harry  185     74  
  Sally  133    65.4  
  Jose   210    72.2  
patients(1:2,1)
patients({'Harry','Jose'},1)
matpat = patients{{'Harry','Jose'},1}
summary(patients)
ans = 
       weights
       _______
  Harry  185  
  Sally  133  
ans = 
       weights
       _______
  Harry  185  
  Jose   210  
matpat =
  185
  210
Variables:
  weights: 3x1 double
    Values:
      min    133   
      median  185   
      max    210   
  heights: 3x1 double
    Values:
      min    65.4   
      median  72.2   
      max     74   

Sortowanie

vec = [85 70 100 95 80 91]
vec = mysort(vec)
vec =
  85  70  100  95  80  91
vec =
  70  80  85  91  95  100
[vec_sorted] = sort(vec,'descend')
[vec_sorted ind_sorted] = sort(vec,'descend')
vec(ind_sorted)
vec_sorted =
  100  95  91  85  80  70
vec_sorted =
  100  95  91  85  80  70
ind_sorted =
   6   5   4   3   2   1
ans =
  100  95  91  85  80  70

Sortowanie łańcuchów znakowych

words = char('Hello','Holywood','Hi','Goodby','Ciao')
sort(words)
sort(words,2)
words_sorted = sortrows(words)
[words_sorted words_ind] = sortrows(words)
words =
Hello  
Holywood
Hi   
Goodby 
Ciao  
ans =
Ce   
Giad  
Hillb  
Holooo 
Hooywyod
ans =
  Hello
Hdlooowy
   Hi
 Gbdooy
  Caio
words_sorted =
Ciao  
Goodby 
Hello  
Hi   
Holywood
words_sorted =
Ciao  
Goodby 
Hello  
Hi   
Holywood
words_ind =
   5
   4
   1
   3
   2
words = {'Hello','Holywood','Hi','Goodby','Ciao'}
sort(words)
[words_sorted, words_ind] = sort(words)
words = 
  'Hello'  'Holywood'  'Hi'  'Goodby'  'Ciao'
ans = 
  'Ciao'  'Goodby'  'Hello'  'Hi'  'Holywood'
words_sorted = 
  'Ciao'  'Goodby'  'Hello'  'Hi'  'Holywood'
words_ind =
   5   4   1   3   2
words = {'Hello';'Holywood';'Hi';'Goodby';'Ciao'}
sort(words)
[words_sorted, words_ind] = sort(words)
words = 
  'Hello'
  'Holywood'
  'Hi'
  'Goodby'
  'Ciao'
ans = 
  'Ciao'
  'Goodby'
  'Hello'
  'Hi'
  'Holywood'
words_sorted = 
  'Ciao'
  'Goodby'
  'Hello'
  'Hi'
  'Holywood'
words_ind =
   5
   4
   1
   3
   2

Funkcje load i save

clear
load magiczne
tab = load('magiczne.mat')
tab = 
  tab1: [5x5 double]
  tab2: [12x12 double]
tabnazw = fieldnames(tab)
tabnazw{1}
tabnazw{2};
tabnazw = 
  'tab1'
  'tab2'
ans =
tab1
mat1e = eval(['tab.' tabnazw{1}])
mat2e = eval(['tab.' tabnazw{2}])
mat1e =
  17  24   1   8  15
  23   5   7  14  16
   4   6  13  20  22
  10  12  19  21   3
  11  18  25   2   9
mat2e =
  144   2   3  141  140   6   7  137  136  10  11  133
  13  131  130  16  17  127  126  20  21  123  122  24
  25  119  118  28  29  115  114  32  33  111  110  36
  108  38  39  105  104  42  43  101  100  46  47  97
  96  50  51  93  92  54  55  89  88  58  59  85
  61  83  82  64  65  79  78  68  69  75  74  72
  73  71  70  76  77  67  66  80  81  63  62  84
  60  86  87  57  56  90  91  53  52  94  95  49
  48  98  99  45  44  102  103  41  40  106  107  37
  109  35  34  112  113  31  30  116  117  27  26  120
  121  23  22  124  125  19  18  128  129  15  14  132
  12  134  135   9   8  138  139   5   4  142  143   1
mat1e = getfield(tab,tabnazw{1})
mat2e = getfield(tab,tabnazw{2})
mat1e =
  17  24   1   8  15
  23   5   7  14  16
   4   6  13  20  22
  10  12  19  21   3
  11  18  25   2   9
mat2e =
  144   2   3  141  140   6   7  137  136  10  11  133
  13  131  130  16  17  127  126  20  21  123  122  24
  25  119  118  28  29  115  114  32  33  111  110  36
  108  38  39  105  104  42  43  101  100  46  47  97
  96  50  51  93  92  54  55  89  88  58  59  85
  61  83  82  64  65  79  78  68  69  75  74  72
  73  71  70  76  77  67  66  80  81  63  62  84
  60  86  87  57  56  90  91  53  52  94  95  49
  48  98  99  45  44  102  103  41  40  106  107  37
  109  35  34  112  113  31  30  116  117  27  26  120
  121  23  22  124  125  19  18  128  129  15  14  132
  12  134  135   9   8  138  139   5   4  142  143   1
mat1 = tab.(tabnazw{1})
mat2 = tab.(tabnazw{2})
mat1 =
  17  24   1   8  15
  23   5   7  14  16
   4   6  13  20  22
  10  12  19  21   3
  11  18  25   2   9
mat2 =
  144   2   3  141  140   6   7  137  136  10  11  133
  13  131  130  16  17  127  126  20  21  123  122  24
  25  119  118  28  29  115  114  32  33  111  110  36
  108  38  39  105  104  42  43  101  100  46  47  97
  96  50  51  93  92  54  55  89  88  58  59  85
  61  83  82  64  65  79  78  68  69  75  74  72
  73  71  70  76  77  67  66  80  81  63  62  84
  60  86  87  57  56  90  91  53  52  94  95  49
  48  98  99  45  44  102  103  41  40  106  107  37
  109  35  34  112  113  31  30  116  117  27  26  120
  121  23  22  124  125  19  18  128  129  15  14  132
  12  134  135   9   8  138  139   5   4  142  143   1

Koniec wykładu