Strona główna > STEstand > Cele i zamierzenia projektu

Cele i zamierzenia projektu

Obrazowanie odkształcenia ściany serca za pomocą metody śledzenia plamki (STE - ang. speckle tracking echocardiography) umożliwia ocenę odkształcenia lewej komory serca. Niezgodność wyników uzyskanych przy użyciu sprzętu i oprogramowania pochodzacych od różnych producentów utrudnia wprowadzenie STE do rutynowej praktyki klinicznej. Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu wybranych parametrów akwizycji danych echokardiograficznych: częstotliwość emitowana, długość nadawanego impulsu, rozmiar apertury nadawczej/odbiorczej lub sposób kształtowanie wiązki (ang. beamforming) i rodzaju danych wejściowych użytych do estymacji odkształcenia mięśnia sercowego: dane RF (RF - ang. radio frequency), dane w pasmie podstawowym (ang. baseband) obraz 2D po konwersji skanu (ang. B-mode) na dokładność estymacji. Badania będą prowadzone w fizycznych modelach lewej komoryserca w stanowisku pomiarowym umożliwiającym uzyskanie odkształceń ściany modelu podobne do tych obserwowanych dla ściany serca w badniach klinicznych. Wyniki symulacji numerycznych MES( Metodą elementów skończonych) zostaną wykorzystane jako odniesienie dla oceny dokładności estymacji deformacji ściany modelu fizycznego. Oczekuje się, że projekt dostarczy wskazówek dotyczących doboru parametrów akwizycji danych echokardiograficznych, jak również wskazówek dotyczących standaryzacji STE.

Zakład Inżynierii Biomedycznej